Triple-I’s Response to Treasury FIO on Auto Affordability